kvinna vid bil av märket Volvo

Livet runt bilen
2020

Inledning

Livet runt bilen är en kartläggning av svenskarnas relation till bilägande. Syftet är att undersöka allmänhetens syn på, och kunskap om, bilekonomi, hur de tänker vid val av bil, körvanor och mycket mer.

Vår ambition är att denna rapport ska bli den första i en serie av årligen återkommande rapporter om Livet runt bilen. I årets upplaga tar vi reda på hur bra koll svenskarna har på sin bilekonomi, hur de tänker vid val av bil, körvanor och mycket mer.

Trevlig läsning!

Olika sätt att ha bil

Tiden då enda sättet att ha bil var att äga den är sedan länge förbi. Majoriteten av de som har bil i Sverige äger fortfarande sitt fordon men såväl privatleasing som antalet tjänstebilar ökar. Andelen med tillgång till bil genom bilpool eller som samäger är mycket liten.

Livsstil, boendesituation, ekonomi och sysselsättning är några av de faktorer som styr hur vi väljer att ha bil. Medan vissa föredrar att äga sitt fordon föredrar andra enkelheten i att ”hyra”.

målgrupp

92% Äger en eller flera bilar

Ägandeformen

92 procent av svenskarna med tillgång till bil, äger en eller flera bilar. För boende i mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner är siffran hela 98 procent.
Totalt anger 38 procent att de äger mer än en bil. Sett över hela landet är andelen män som äger mer än en bil tre gånger så stor som andelen kvinnor (nio respektive tre procent).

Tjänstebil

I vår undersökning svarar var tionde att de har tjänstebil. Av kvinnorna uppger två procent att de har tjänstebil medan motsvarande siffra för männen är fem procent. Vanligast med tjänstebil är det i storstäder och storstadsnära kommuner. Boende i Stockholmsområdet samt Syd- och Västsverige uppger i störst utsträckning att hushållet har tjänstebil.

Privatleasing

Även antalet privatleasade fordon ökar år för år. I vår undersökning uppger fem procent att de privatleasar bil. Störst andel av de som privatleasar är bosatta i Västsverige (nio procent) och minst vanligt att ha bil på detta sätt är bland boende i Norrland (en procent).

Delat och gemensamt

Andelen svaranden som har tillgång till bil genom bilpool eller som samäger bil med andra är mycket liten och nästan uteslutande ett val unga gör. Bland de yngre (18–29 år) uppger fyra procent att de är med i en bilpool och sex procent att de samäger en bil med andra, exempelvis släkt, grannar eller vänner.


Vilka av följande alternativ stämmer in på dig och/eller ditt hushåll?

Detta var en flervalsfråga. Klicka på staplarna för att se exakta siffror/procentsatser.

Säkerhet och familjesituation styr när svenskarna väljer bil

Enligt statistik från Transportstyrelsen fanns det i september 2020 strax över fem miljoner personbilar i trafik i Sverige. Det är en ökning med cirka 155 000 sedan årsskiftet.* Så vad är det då som styr svenskarna när det är dags att skaffa bil?

Vilka faktorer som påverkar valet av bil skiljer sig åt beroende på om man äger, privatleasar eller har tjänstebil. Skillnader syns också mellan könen liksom mellan åldersgrupper. Sammantaget värderas bilens säkerhet högst och att den passar livsstil och familjesituation. Bilmärke, design och att bilen passar körvanorna spelar mindre roll.

Priset påverkar

Bilens inköpspris värderas ungefär lika högt oavsett ålder, kön och var i Sverige man är bosatt och totalt 42 procent anser att det är bland de viktigaste parametrarna. Samtidigt uppger drygt var tredje svensk (35%) månadskostnaden som en av de fem viktigaste faktorerna vid val avbil.

Hushållets körvanor, det vill säga hur mycket och långt man kör, påverkar i hög grad vilken typ av bil, storlek, drivmedel etc som passar bäst. Trots detta uppger endast 18 procent av alla tillfrågade att de tar hänsyn till sina körvanor när de väljer bil.

Andrahandsvärdet

Enligt undersökningen anser endast sex procent att andrahandsvärdet är bland de fem viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när de väljer bil. Andrahandsvärdet är viktigare för män där åtta procent svarat att det är bland de fem viktigaste parametrarna. Motsvarande siffra bland kvinnor är fyra procent.

Det yttre viktigare för yngre

Endast elva procent av bilägarna uppger att bilens design är en av de fem viktigaste faktorerna när de väljer bil. Sett till ålder råder stora skillnader, högst värderas bilens design hos dem i åldern 18-29 år (17% ) medan motsvarande siffra för åldern 65-79 är fem procent. Totalt svarar 20 procent att bilmärket är en av de viktigaste faktorerna. Samtidigt svarar mer än var fjärde i åldrarna 18-29 år detta (29%).

https://transportstyrelsen.se/


Vilka fem parametrar är viktigast för dig när hushållet väljer bil?

*https://www.transportstyrelsen.se/

Christian Dûfke

”När man väljer bil behöver man först och främst fundera över vilka behov man har idag och de närmsta åren. Kommer din livssituation att förändras eller satsar du på ett jobb som kräver mer eller mindre bilkörning? Vill du byta bil oftare än var tredje år? Kommer du ha möjlighet att ladda en elbil hemma eller är det bättre med en pluginhybrid? Du kanske inte behöver en kraftig motor om du ska köra mer sällan eller kortare sträckor. Ju mer du vet om ditt liv med bilen, desto smidigare blir det att välja det som passar din ekonomi och situation.”

CHRISTIAN DÛFKE – HEAD OF SALES, VOLVOFINANS BANK

Hälften har ändrat sina körvanor under 2020

2019 var första året på länge som antalet körda mil med svenskregistrerade personbilar minskade. När denna rapport togs fram, fanns det ingen samlad statistik för innevarande år. Vi frågade därför svenskarna om deras körvanor under året. Har Covid-19 förändrat vårt sätt att använda bilen, och hur kommer det att se ut 2021?

I vår undersökning svarar hälften att de har ändrat sina körvanor under 2020 jämfört med året innan (52% ). Av de som ändrat sina körvanor menar knappt fyra av tio (37%) att de kör mindre bil än tidigare. En mindre andel, 15 procent, uppger att de kör mer än under 2019.

Av alla de som har förändrat sina körvanor under 2020 svarar många spontant att de har gjort det till följd av coronapandemin. Var tionde säger att förändringarna beror på hemarbete (11%). Lika många hävdar att det är ett resultat av att de bytt jobb, andra arbetsförhållanden eller studier (10%).

Nästan tre av tio (29%) av 18-29 åringarna i undersökningen svarar att de kört mer bil. Av de som körde mer bil 2020, gjorde 27 procent detta för att undvika kollektivtrafiken. Att köra mindre bil är vanligast bland äldre som medverkat i undersökningen. Mer än hälften i åldrarna 65 och 79 år uppger att de minskat sitt körande under året.


Har dina körvanor förändrats under 2020, jämfört med året innan?

Corona påverkar 2021

De tillfrågade ombads att bedöma hur deras körvanor kommer att se ut 2021. Drygt sex av tio (64%) tror att de kommer att använda bilen lika mycket som i år.
Många grundar sitt antagande om körvanor nästa år på coronapandemin. Var fjärde svarar att detta spelar roll (26%). Bara en av tio (10%) tror att de kommer att återgå till hur det såg ut 2019.

Bäst koll på bilekonomin i hushållet

Som bilägare finns det mycket att tänka på. Vi har undersökt hur svenskar upplever sin kunskap inom bilekonomi, samt vem i hushållet som står som ägare. En majoritet värderar sin egen kunskap i bilekonomi högst.

I undersökningen uppger drygt sju av tio att bilen i hushållet står på dem själva (68%). En majoritet av männen, 79 procent, svarar att de står som ägare av bilen.

Stora skillnader i upplevd kunskap

Vår undersökning visar att tre av fyra (77%) svenskar med tillgång till bil, upplever att de har mycket eller ganska bra koll på de totala kostnaderna för bilen. 85 procent av männen upplever att de har bra koll på kostnaderna och endast 5 procent anser sig ha dålig koll. Det kan jämföras med nästan var tredje person i åldrarna 18-29 som svarar att de inte har koll på de totala kostnaderna (29%).

Vi har även ställt frågan vem som anser sig ha bäst koll på bilekonomin i hushållet. Utav samtliga tillfrågade, anser sex av tio (61%) att de själva har bäst koll på bilekonomin. Av männen upplever fler, 80 procent, att de har bäst koll på hushållets bilekonomi. Motsvarande siffra för kvinnor är 41 procent. Det innebär att dubbelt så många män som kvinnor anser sig ha bäst koll på hushållets bilekonomi.

Samtidigt visar vår undersökning att unga vuxna i åldrarna 18–29, verkar mer jämlika och värderar sin kunskap annorlunda jämfört med övriga ålderskategorier.


Hur bra koll har du på de totala kostnaderna för bilen/bilarna?

Mycket/ganska bra

Varken bra eller dålig

Ganska/mycket dålig koll


Vem i hushållet är det enligt dig som har bäst koll på bilekonomin, dvs kostnader för reparationer, försäkringar, avbetalningar, drivmedel mm?

Jag själv

Vi har lika bra koll

En annan person i hushållet

Män

Kvinnor
Isabelle Bergström

”Om du har kontroll över dina kostnader kan du lättare hitta sätt att sänka dem. Därför är en tjänst som samlar bilkostnader och andra utgifter väldigt effektivt för att få koll på ekonomin. Dessutom är det smart att samla allt på ett och samma ställe. Med CarPay kan du till exempel betala verkstadsbesöket med appen och får kvitto och specifikation på utfört arbete – en fördel om du vill sälja bilen och ge den nya ägaren rätt information.”

ISABELLE BERGSTRÖM – PROJECT MANAGER
TECH & INNOVATION, VOLVOFINANS BANK

Hälften finansierar bilköp med sparat kapital

Något överraskande uppger över hälften av de tillfrågade att de finansierat bilaffären med sparat kapital. När det kommer till plötsliga verkstadskostnader betalar majoriteten med pengar direkt från kontot.

Vår undersökning visar att det vanligaste sättet att finansiera sitt bilköp är att använda sparat kapital (56%). Nära var femte (19%) i undersökningen har tagit lån via bilhandlaren och ungefär var tionde (elva procent) uppger att de tagit banklån via sin vanliga bank.

Ungefär var fjärde (26%) av boende i mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner uppger att de finansierat bilköpet med billån via bilhandlaren. Motsvarande siffra för boende i storstäder och storstadsnära kommuner är 12 procent.

Även när det kommer till verkstadskostnader betalar majoriteten med pengar från löne- eller buffertkonto. 83 procent uppger att de skulle betala en plötslig verkstadskostnad på 15 000 kronor på det sättet medan 12 procent delbetalar sådana kostnader via verkstaden. Två procent skulle låta bilen stå tills de sparat ihop pengarna och en procent hade tagit ett lån via sin bank.


Hur har du/ni finansierat köpet av din/er nuvarande bil/bilar?

spargris

56% Använt sparat kapital

bil

19% Tagit lån via bilhandlare

bank

11% Tagit lån hos min vanliga bank

hus

6% Lånat på bostaden

plånbok

1% Tagit blancolån

phone

0% Tagit sms-lån

Annat 3 % · Inget av ovanstående 12 % · Vet ej 1 %

Klas Ljungdahl

”En av styrkorna med att välja en finansprodukt hos våra återförsäljare och hos oss är enkelheten. Vi säkerställer att kunden alltid får rätt försäkring och rätt serviceavtal, möjlighet till rådgivning och alla kostnader samlas på en enda faktura. Våra kunder har inga uppläggnings- eller aviavgifter och det är en fördel för plånboken. Ett tips är att noga se över dessa kostnader, som kan skilja ganska mycket mellan olika finansiärer.”

KLAS LJUNGDAHL – AREA SALES MANAGER,
VOLVOFINANS BANK

Bäst koll på kostnaden för drivmedel, sämst på värdeminskning

Att ha bil är kopplat till ett antal kostnadsposter. Vissa går att påverka, medan andra inte går att komma undan. Några bilrelaterade kostnader tänker vi inte ens på att de finns, och då heller inte hur de påverkar vår ekonomi.

När allmänheten med tillgång till bil ska ge exempel på bilrelaterade kostnader visar det sig att försäkring, följt av skatt, service och drivmedel är de fyra poster flest tänker på.


Ordmoln baserat på den öppna frågan:
Vilka saker inkluderar du när du tänker på bilkostnader?

Ordmoln

Koll på kostnaderna

De flesta anser sig ha mycket eller ganska bra koll på åtta vanliga bilrelaterade utgifter. Män uppger i högre utsträckning att de har mycket eller ganska bra koll på de olika kostnadsslagen medan de yngre anser sig har sämre koll.

Den kostnad som allra flest anser sig ha mycket eller ganska bra koll på är kostnaden för drivmedel – hela 88 procent uppger detta. Minst koll anser man sig ha på bilens faktiska värdeminskning, endast 36 procent anser sig ha bra kunskap om detta.


Koll på kostnaden

Mycket / ganska bra koll (totalt) Mycket / ganska dålig koll (totalt)
Kostnaden för drivmedel 88% 4%
Kostnaden för själva bilen 82% 6%
Kostnaden för försäkringspremier 80% 11%
Kostnaden för parkerings-, trängsel-, broavgifter etc. 79% 8%
Kostnaden för fordonsskatt 75% 15%
Kostnaden för service- och verkstadskostnader 74% 11%
Kostnaden för avi-, faktura- och uppläggningsavgifter 65% 16%
Bilens faktiska värdeminskning 36% 35%Christin Rasmusson

”Att bara en tredjedel har bra koll på bilens värdeminskning är ingen överraskning. Jag tror att de flesta känner till begreppet värdeminskning men att få vet vad det faktiskt innebär. Bland annat har det stor betydelse om du tagit ett lån och inte kan amortera i samma takt som bilens värde minskar. Här ser vi att vi kan göra mer för att utbilda kring begrepp inom bilekonomi.”

CHRISTIN RASMUSSON – AREA SALES MANAGER,
VOLVOFINANS BANK

Få kan tänka sig att klimatkompensera för sitt bilkörande

Varje år bidrar medelsvensken med en klimatpåverkan på nio ton växthusgaser*. Transporter, både längre och kortare, står för en del av dessa. Samtidigt uppger de allra flesta att de inte vill klimatkompensera sitt bilkörande.

Att klimatkompensera innebär att frivilligt kompensera för de koldioxidutsläpp som en aktivitet, till exempel bilkörning, orsakar. I vår undersökning svarar majoriteten (73%) av svenskar med tillgång till bil att de inte kan tänka sig att klimatkompensera sitt bilkörande. Fler män än kvinnor säger att de inte kan tänka att klimatkompensera, 62 procent respektive 44 procent. Sex av tio hushåll som äger fler än en bil (61% ) vill inte heller klimatkompensera.

Av de 73 procenten uppger 20 procent att de valt en miljöklassad bil istället. Bland boende i storstadsområden är detta vanligare. Var fjärde person (25%) i större städer uppger att de valt en miljöklassificerad bil.

Omkring en av fyra (27%) uttrycker att de kan tänka sig att klimatkompensera sitt bilkörande mellan 1–7 kronor per körd mil. Motsvarande för åldrarna 18-19 är mer än en tredjedel (37%).

*https://www.naturvardsverket.se/


Kan du tänka dig att klimatkompensera för ditt bilkörande?

Ja

27%

Nej

73%

Gunnar Ekeroth

”Med smartare körteknik kan du minska förbrukningen med upp till 20 procent vilket gör ganska mycket på bilkostnaden under ett år och även för klimatet. Undvik att gasa och bromsa för mycket, kör på höga växlar och aldrig högre än 3 000 varv per minut. Regelbunden service av bilen minskar också bränsleåtgången, liksom trycket i däcken och hur du lastar din bil. Genom att hålla hastighetsbegränsningarna minskar också koldioxidutsläppen, så det finns många möjligheter att köra klimatsmart.”


GUNNAR EKEROTH – HEAD OF SUSTAINABILITY,
VOLVOFINANS BANK

CarPays guide till smartare bilägande

Livet med bil ska vara enkelt och fungera för dig och din livsstil – oavsett om bilen bara är ett sätt att ta sig från en plats till en annan, eller om den tar dig på nya äventyr och mot sköna minnen.

Vi vill att livet med bil ska vara skönt och bekymmersfritt. Genom kunskap får vi bättre koll på bilekonomin och kan göra smartare val.5 råd till dig som vill ha koll på bilekonomin

Oavsett om du äger, leasar, har tjänstebil eller är med i en bilpool är det smart att ha koll på utgifterna. Det finns både tid och pengar att spara – till de saker du tycker mest om att göra.

 • Sätt en budget utifrån hushållets förutsättningar.
 • Använd en tjänst som ger tydlig överblick av de olika utgiftsposterna.
 • Jämför olika försäkringar för att hitta den som passar era behov bäst.
 • Undvik onödiga faktura-, avi- och uppläggningskostnader.
 • Sätt undan lite pengar varje månad för oförutsedda utgifter.

5 råd till dig som funderar på att köpa bil

Det finns många saker att ta ställning till vid val av bil. Med dessa råd vill vi hjälpa dig på vägen:

 • Välj en bil som passar hushållets behov idag, men också om några år.
 • Hur ser era körvanor ut? Passar det bäst med en elbil, hybrid eller ett annat drivmedel? Smartare val kan göra skillnad för både miljön och plånboken.
 • Ska det vara en ny eller begagnad bil? Det finns fördelar och nackdelar med båda, inte minst sett till garantier, service- och verkstadskostnader.
 • Titta inte bara på inköpspriset utan vad bilen kommer kosta totalt per månad, inklusive försäkring, skatt, drivmedel, service och så vidare.
 • Hur ser värdeminskningen ut och hur länge planerar ni att äga bilen? Sådant påverkar andrahandsvärdet och är smart att fundera över redan vid köp.

5 råd till dig som funderar på att leasa en bil

Att privatleasa innebär bil till en fast månadsavgift, utan lån och med service inkluderat. Bra att tänka på inför val av leasingbil är:

 • Välj en bil som passar hushållets behov under den tid du ska leasa.
 • Hur ser era körvanor ut? Passar det bäst med en elbil, hybrid eller ett annat drivmedel? Smartare val kan göra skillnad för både miljön och plånboken.
 • Ha koll på hur många mil du kör per år, då slipper du övermils- debitering när leasingtiden är över.
 • Kontrollera vad som ingår i leasingavgiften. Ingår service? Hur många mil är leasingavgiften baserad på? Vad gäller vid återlämnandet av bilen?
 • Undvik extra avgifter som aviavgift, uppläggningsavgift osv. Avgifter fördyrar din månadskostnad en hel del.

5 råd till dig som står inför val av tjänstebil

Många anställda erbjuds tjänste- eller förmånsbil. Ofta finns olika modeller att välja mellan och då kan det vara klokt att ha tänkt igenom följande:

 • Välj en bil som passar dina och hushållets behov. Blir det många timmar i bilen är komforten extra viktig.
 • Hur ser dina körvanor ut? Passar det bäst med en elbil, hybrid eller ett annat drivmedel? Smartare val kan göra skillnad för både miljön och plånboken.
 • Ta reda på vad bilen kommer att kosta dig – be säljaren göra en kalkyl. Förmånsvärde och drivmedelskostnad är de tunga kostnadsposterna. Ta reda på vad fordonskatten blir, sådant påverkar också förmånsvärdet.
 • Bilens prislapp är inte avgörande för vad bilen kostar per månad. Skatteregler gör att en dyrare bil kan bli billigare per månad både för dig och din arbetsgivare.
 • Tänk miljösmart! Nya och framtida skatteregler kommer att styra mot mer elektrifiering. Klarar du dig med bara el, kör på det. Behöver du använda bilen längre sträckor och ofta med tidspress, kör hybrid.

CarPay Tanka

Om CarPay

CarPay är en kostnadsfri digital tjänst som gör livet med bil lite enklare. Med appen får användaren en tydlig översikt av saldo, bonusar, verkstadskostnader, billån, leasingkostnader, sparkonto med mera. Bankkortet kan dessutom kopplas till en digital plånbok för att göra vardagsinköpen smidigare genom att betala med mobilen. CarPay är en tjänst från Volvofinans Bank, Sveriges största bank specialiserad på bilar, och ca 620 000 kunder har laddat ner appen CarPay som är kopplad till bankens kort.

Läs mer på carpay.se